Greek (Greece)

Αποζημίωση μετά από Εργατικό Ατύχημα στην Κύπρο

Σε αυτό τον τομέα δικαίου εργαζόμαστε με άτομα τα οποία τραυματίζονται σε εργατικό ατύχημα για να διασφαλίσουμε εκ μέρους τους τη μέγιστη αποζημίωση που δικαιούνται για τους τραυματισμούς τους.

Παρά τις αυστηρές νομοθεσίες περί ασφάλειας και υγείας στην εργασία και όλους τους εκτεταμένους κανονισμούς για τα καθήκοντα εργοδοτών, ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων τραυματίζονται στο χώρο εργασίας τους ετησίως. Αν έχετε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια της εργασίας σας ή σε χώρο εργασίας και δεν ευθύνεστε, είτε είστε εργοδοτούμενος είτε συμβασιούχος είτε απλά επισκέπτης στον χώρο εργασίας, μπορούμε να διασφαλίσουμε την αποζημίωσή σας για το ατύχημα.

 

Εργατικό Ατύχημα: η Ευθύνη του Εργοδότη στην Κύπρο

Τα εργατικά ατυχήματα συνήθως σχετίζονται με τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας, όμως μπορεί να σχετίζονται και με ελαττωματικό εξοπλισμό ή με άλλες παραλείψεις από την πλευρά του εργοδότη. Συνήθως αυτά τα περιστατικά δεν συμβαίνουν εκ προθέσεως αλλά από διάφορες παραλείψεις του εργοδότη που νομικά μπορούν να θεωρηθούν ως αμέλεια διότι θα μπορούσαν με τη δέουσα επιμέλεια να προβλεφθούν.

Σε αυτά τα πλαίσια οι εργοδότες οφείλουν καθήκον επιμέλειας στους εργοδοτούμενους στην Κύπρο και στην εκτέλεση αυτού του καθήκοντος οφείλουν να προβαίνουν σε τακτικούς ελέγχους έτσι ώστε οι διάφοροι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από την εργασία να εντοπίζονται εγκαίρως και να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα. Αν οι εργοδότες αμελήσουν να προβούν σε τακτική εκτίμηση των κινδύνων που προκύπτουν από την εργασία τότε μπορεί να θέτουν το προσωπικό, τους πελάτες και γενικά το κοινό σε κίνδυνο.

 

Τι Προκαλεί τους Τραυματισμούς στα Εργατικά Ατυχήματα;

Η ευθύνη συνήθως είναι του εργοδότη. Με βάση τις δικές μας εμπειρίες από αξίωση αποζημίωσης για εργατικά ατυχήματα μπορούμε με ασφάλεια να πούμε η ευθύνη για ένα μεγάλο ποσοστό των ατυχημάτων εντοπίζεται σε κάποια ενέργεια η παράλειψη του εργοδότη, που θα μπορούσε να αποφευχθεί. Τα παραδείγματα είναι πολλά:

 • Εργοδότες δεν παρέχουν ένα ασφαλή χώρο εργασίας, ανέχονται ένα εργασιακό περιβάλλον με κινδύνους όπως γλιστερά πατώματα, επικίνδυνα χημικά, εκτεθειμένα ηλεκτροφόρα καλώδια και άλλα.
 • Ο εξοπλισμός πιθανώς να μην συντηρείται σωστά και να μην δουλεύει σωστά.
 • Το προσωπικό δεν εκπαιδεύεται σωστά με αποτέλεσμα να ακολουθεί λανθασμένους και επικίνδυνους τρόπους και μεθόδους εργασίας.
 • Οι εργοδότες δεν επιτηρούν την εργασία και δεν βεβαιώνονται ότι εκτελείται χωρίς κινδύνους για το προσωπικό.

 

Μάθετε τα Δικαιώματά σας Μετά από Εργατικό Ατύχημα

Λόγω των πολλών και ποικιλόμορφων εργατικών ατυχημάτων, κάθε υπόθεση είναι τόσο διαφορετική όσο και το θύμα του ατυχήματος. Ο περί Ασφάλειας στην Εργασία Νόμος, όπως τροποποιήθηκε, προνοεί για τα αυστηρά καθήκοντα των εργοδοτών αναφορικά με τους χώρους εργασίας και για την ευθύνη τους σε περίπτωση ατυχήματος. Παρόλα αυτά, συνήθως τα θύματα εργατικών ατυχημάτων δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους έτσι ώστε να τα διεκδικήσουν.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η νομοθεσία είναι υπέρ σας – αφενός μεν, μπορείτε να διεκδικήσετε τα δικαιώματα και την αποζημίωσή σας και ο εργοδότης δε δύναται να σας απολύσει ή να τύχετε διάκρισης στην εργασία σας λόγω της απόφασής σας να διεκδικήσετε αποζημιώσεις. Από την άλλη, τέτοιου είδους αγωγές συνήθως είναι  περίπλοκες και παρουσιάζουν αρκετά νομικά και τεχνικά ζητήματα που απαιτούν διερεύνηση του ατυχήματος, ανασκόπηση ιατρικών φακέλων, μαρτυρία από ειδικούς εμπειρογνώμονες και άλλα.

 

Διάφορα Είδη Ατυχημάτων για το Οποία Μπορείτε να Διεκδικήσετε Αποζημίωση στην Κύπρο

Σε αυτό τον τομέα δικαίου έχουμε εξασφαλίσει αποζημίωση για τους πελάτες μας , θύματα εργατικών ατυχημάτων, από διάφορους εργοδότες σε όλη την Κύπρο. Πιο κάτω παρατίθενται κάποια από τα είδη εργατικών ατυχημάτων που συναντάμε συνήθως.

 

Εργατικά Ατυχήματα στον Κατασκευαστικό Τομέα

Ο κατασκευαστικό κλάδος είναι εκ φύσεως ένας από τους ριψοκίνδυνους τομείς. Τα εργοτάξια και οι υπό ανέγερση οικοδομές είναι χώροι στους οποίους συμβαίνουν συχνά ατυχήματα. Γι’ αυτό το λόγο το Υπουργείο Εργασίας στην Κύπρο επιθεωρεί συχνά αυτούς τους χώρους και προβαίνει σε συστάσεις προς εφαρμογή των νομοθεσιών. Ένας υπεύθυνος εργοδότης εργολάβος, αποφεύγει επικίνδυνες πρακτικές και θέτει ως πρωταρχικό στόχο την ασφάλεια και υγεία των εργοδοτουμένων του. Συνήθως οδηγούμαστε σε ατυχήματα και πολλές φορές σε σοβαρούς τραυματισμούς, όταν παραβιάζονται ή οι κανόνες ασφάλειας και υγείας.

Ατυχήματα που συμβαίνουν συχνά στον κατασκευαστικό τομέα είναι τα ακόλουθα:

 • Πτώση από ικριώματα (σκαλωσιές).
 • Γλιστρήματα / στραβοπατήματα.
 • Πτώση από σκάλες.
 • Ατυχήματα με μηχανήματα όπως μπετονιέρες, δονητές μπετόν, κοπτικά εργαλεία κ.λ.π
 • Ανύψωση βαριών αντικειμένων χωρίς κατάλληλα εργαλεία

 

Εργατικά Ατυχήματα σε Εργοστάσια και Αποθήκες

Οι εργοδότες σε αυτούς τους χώρους θα πρέπει να μεριμνούν έτσι ώστε να εκπαιδεύουν κατάλληλα στις διαδικασίες ασφάλειας και υγείας όλο το προσωπικό και ακολούθως να βεβαιώνονται ότι το προσωπικό έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό και τηρεί της διαδικασίες όπως πρέπει. Εκπτώσεις από αυτές τις διαδικασίες συχνά οδηγούν σε ατυχήματα όπως:

 • Πτώσεις από ύψος
 • Γλιστρήματα στραβοπατήματα
 • Ατυχήματα λόγω λανθασμένης χρήσης εξοπλισμού
 • Ατυχήματα στη γραμμή παραγωγής

 

Εργατικά Ατυχήματα στην Εθνική Φρουρά

Παρά τους εγγενείς κινδύνους που υπάρχουν ένεκα της φύσης αυτής της εργασίας ως εργοδοτούμενοι του κράτους έχετε δικαιώματα. Αν για παράδειγμα δεν έχετε τύχει της ορθής εκπαίδευσης σε θέματα ασφάλειας και υγείας η αν ο στρατός δεν σας εφοδιάζει με τον κατάλληλο εξοπλισμό ή αν οι συνθήκες εργασίας είναι τέτοιες που οδηγούν σε ατυχήματα τα οποία εύλογα θα μπορούσαν να αποφευχθούν, η Δημοκρατία μπορεί να είναι υπόλογη έναντι στη δικαιοσύνη για να καταβάλει την αποζημίωσή σας.

 

Εργατικά Ατυχήματα σε Γραφειακούς Χώρους

Σίγουρα αυτοί οι χώροι εργασίας δεν είναι όσο επικίνδυνοι όσο τα εργοτάξια όμως όταν δεν τηρούνται από τον εργοδότη οι κανόνες ασφάλειας και υγείας μπορεί και στα γραφεία να συμβούν ατυχήματα. Τα πιο συχνά ατυχήματα που παρατηρούνται σε γραφειακούς χώρους (όπως τράπεζες, στο δημόσιο, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις κ.λπ.) είναι ατυχήματα γλιστρήματος / στραβοπατήματος που μπορεί να οδηγήσουν σε κατάγματα στα χέρια στα ισχία η στον σπόνδυλο.

Οι εργαζόμενοι σε γραφεία μπορεί επίσης να υποφέρουν από τραυματισμούς που συνδέονται με τις επαναλαμβανόμενες κινήσεις (repetitive strain injuries η όπως αποδίδεται στα Ελληνικά σύνδρομο επαναλαμβανόμενης καταπόνησης). Αυτού του είδους οι τραυματισμοί προκαλούνται από κακές πρακτικές και μη εργονομικό τρόπο εκτέλεσης της εργασίας – κίνδυνοι οι οποίοι με βασικές μεθόδους πρόληψης μπορούν να περιοριστούν.

 

Εργατικά Ατυχήματα στον Αγροτικό, Κτηνοτροφικό και Γεωργικό Τομέα

Παρατηρούνται αρκετά συχνά στην Κύπρο, πολλές φορές με αλλοδαπούς εργάτες. Ακόμη και στην ύπαιθρο οι εργοδότες πρέπει να εφαρμόζουν με επιμέλεια το Νόμο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

 

Εξασφαλίστε την Αποζημίωσή σας για Εργατικό Ατύχημα στην Κύπρο

Για μια αξιολόγηση της υπόθεσής σας και για να μάθετε περισσότερα για τη διαδικασία διεκδίκησης αποζημίωσης μετά από εργατικό ατύχημα επικοινωνήστε σήμερα με γραφείο μας στη Λευκωσία στο τηλέφωνο +357 77776997 ή στείλτε μας ηλεκτρονικό μήνυμα. Εάν αδυνατείτε να επισκεφθείτε το γραφείο μας, μπορούμε να διευθετήσουμε συνάντηση στο σπίτι σας ή στο νοσοκομείο.

Αναλαμβάνουμε υποθέσεις ατυχημάτων σε Παγκύπρια βάση, ενώπιον των Επαρχιακών Δικαστηρίων σε όλες τις πόλεις της Κύπρου.

Η αρχική συνάντηση / διαβούλευση με τον πελάτη είναι δωρεάν και η απόφαση του κατά πόσον επιθυμείτε να προχωρήσετε με την απαίτησή σας είναι αποκλειστικά δική σας. Θα σας συμβουλεύσουμε ως προς τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και τις πιθανότητες επιτυχίας σας, και το ποσό που μπορείτε να αναμένετε ως αποζημίωση.